Ragnarok Mobile กิจกรรมกล่อง Mid-Autumn Giftbox และ Full Moon Giftbox

กันยายน 4, 2019

Ragnarok Mobile จัดกิจกรรมนำกล่องของขวัญ Mid-Autumn Giftbox และ Full Moon Giftbox มาเปิดวางจำหน่ายใน Big Coin Store ในราคากล่องละ 15 Big Cat Coin ซึ่งจำกัดการซื้อได้เพียง 30 ชิ้นเท่านั้น ระยะเวลาวางขาย ตั้งแต่ 5-12 กันยายนนี้เท่านั้น

  • Mid-Autumn Giftbox เมื่อเปิดออกจะได้รับ Mora Coin (สุ่มจำนวนที่ได้รับ) นอกจากนี้ยังมีโอกาสอีก 10% ที่จะ(สุ่ม)ได้รับ “Magic extractor”
  • Full Moon Giftbox เมื่อเปิดออกจะได้รับ Oracle Dust , Oracle Crystal (สุ่มจำนวนที่ได้รับ) นอกจากนี้ยังมีโอกาสอีก 10% ที่จะ(สุ่ม)ได้รับ “Magic extractor”