TrueMoney Wallet ประกาศปรับปรุงระบบ วันที่ 8 สิงหา เวลา 01:00 น.-02:00 น.

สิงหาคม 3, 2019
Advertisement

TrueMoney Wallet ประกาศแจ้งแก่ผู้ใช้งานทุกท่าน เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริการ วันที่ 8 สิงหาคม เวลา 01:00 น.-02:00 น. ทั้งนี้ลูกค้าที่ใช้งานอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่นในเวลาดังกล่าว

ข้อความประกาศจาก TrueMoney Wallet

“เรียน ลูกค้าทรูมันนี่ ทุกท่าน

ทางเราขอแจ้งปรับปรุงระบบ เพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริการให้ดียิ่งขึ้น โดยท่านจะไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าใช้งานแอปฯ ได้ ในวันที่ 08 สิงหาคม 2562 เวลา 01:00 น.-02:00 น. ทางเราต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง”

Advertisement
Advertisement